Sgip i gynnwys

Cylchgronau ar gael

A | B | C | Ch | D | Dd | E | F | Ff | G | Ng | H | I | J | L | Ll | M | N | O | P | Ph | R | Rh | S | T | Th | U | W | Y
Yr arloeswr Cylchgrawn llenyddol Cymraeg oedd Yr Arloeswr a ymddangosai bob chwarter. Roedd yn cynnwys storïau byrion, cerddi ac adolygiadau llyfrau. Weithiau byddai’n cynnwys gwaith celf. Cyhoeddwyd rhwng 1957 a 1960 1957 - 1960
Bathafarn - the journal of the Historical Society of the Methodist Church in Wales. Cyfnodolyn hanesyddol Cymraeg yw Bathafarn, yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar hanes Methodistiaeth yng Nghymru, adolygiadau o lyfrau a nodiadau cymdeithasol. 1946 -
Brycheiniog Cylchgrawn archeolegol a hanesyddol Saesneg blynyddol yw Brycheiniog ac mae’n cynnwys erthyglau academaidd yn ymwneud â’r ardal, adolygiadau ar lyfrau a rhestrau coffa. Mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas. 1955 -
Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru Mae’r Bwletin Cymdeithas Emynau Cymru yn cynnwys astudiaethau beirniadol o emynau ac emynwyr, gyda rhai adolygiadau ar lyfrau; mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas. Cymraeg yw’r cyfrwng drwyddo draw. 1968 -
Cambria - a Welsh geographical review Cylchgrawn Saesneg blynyddol yn cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau yn ymwneud â phynciau daearyddol a materion cysylltiedig oedd Cambria. Cyhoeddid ef rhwng 1974 a 1989. 1974 - 1991
Cennad - cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol. Cylchgrawn Cymraeg oedd Cennad: cylchgrawn Y Gymdeithas Feddygol; roedd yn cynnwys erthyglau ar feddygaeth glinigol a chyffredin yng Nghymru. 1980 -
Ceredigion : Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society Yn 1951 cychwynwyd Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi. Yn 2002 ailenwyd yn Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Ceredigion. Mae’n cynnwys erthyglau hanesyddol, adolygiadau ar lyfrau ynghyd â nodiadau ar y Gymdeithas. Saesneg yw’r iaith gan fwyaf ond mae rhywfaint o’r cynnwys yn yr iaith Gymraeg. Cyhoeddwyd rhwng 1951 a 2002. 1951 -
Ceredigion : Journal of the Ceredigion Historical Society Newidiwyd enw Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hynafiaethwyr Sir Aberteifi i Ceredigion: Cylchgrawn Cymdeithas Hanesyddol Ceredigion yn 2002. Mae’n cynnwys erthyglau hanesyddol, ac adolygiadau ar lyfrau ynghyd â nodiadau ar y gymdeithas. Saesneg yw’r iaith gan amlaf ond mae rhywfaint o’r cynnwys yn y Gymraeg. 2002 -
Y Cofiadur - sef cylchgrawn Cymdeithas Hanes Annibynwyr Cymru. Cylchgrawn blynyddol Cymraeg ei iaith ar hanes crefydd yw Y Cofiadur sy’n cynnwys erthyglau ar hanes yr eglwysi Annibynnol Cymraeg a’r unigolion ynghlwm wrthynt, ynghyd â deunydd cyfeiriol. Mae hefyd yn cynnwys nodiadau ar y gymdeithas. 1923 -
Collections, historical & archaeological relating to Montgomeryshire Cyfnodolyn Saesneg, yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar archaeoleg a thestunau hanesyddol, adolygiadau o lyfrau a nodiadau cymdeithasol yw Collections Historical & Archaeological relating to Montgomeryshire, neu Montgomeryshire collections yn ddiweddar. Rhennir y cyhoeddiad yn dair cyfres ar gyfer digideiddio: Cyf 1. (1868)-Cyf. 31 (1900) (‘Collections Historical & Archaeological relating to Montgomeryshire’); Cyf. 32 (1902)-Cyf. 47 (1942) (‘Collections historical & archaeological relating to Montgomeryshire and its borders’); a Chyf. 48 (1943)-heddiw (‘Montgomeryshire collections : relating to Montgomeryshire and its borders’). 1868 -
Contemporary Wales - an annual of economic & social research. Cylchgrawn Saesneg blynyddol yn cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau yn ymwneud â gwleidyddiaeth, hanes a materion cyfoes yw Contemporary Wales. Ymddangosodd gyntaf yn 1987 ac mae’n parhau, er mai rhifyn 2001 yw’r un olaf a ddigidwyd yma. 1987 -
Cristion Cyhoeddiad deufisol yw cylchgrawn Cristion ac mae’n cynnwys erthyglau ar destunau Cristnogol yng Nghymru, eitemau newyddion, adolygiadau o lyfrau, llythyron a chystadleuthau. Mae’n cynnwys cartwnau (na ddigidwyd am resymau hawlfraint). Fe’i gyhoeddwyd gyntaf yn 1983. 1983 -
Y Cymmrodor - the magazine of the Honourable Society of Cymmrodorion (1900-1951). Ail ddechreuwyd cyfres Y Cymmrodor yn 1877 (Cyf. I), yn cynnwys traethodau hanesyddol a llenyddol; yn 1939 (Cyf. XLVI) diwygiwyd ef i fod yn gyfres o drawsysgrifau unigol cyfrol o ffynonellau hanesyddol Cymraeg pwysig, gan ddod i derfyn yn 1951 (Cyf. L). Mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys nodiadau cymdeithasol. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer digideiddio: Cyf. 1 (1877) – Cyf. 12 (1897) a Chyf. 13 (1900)-Cyf. 50 (1951). 1886 - 1951
Cymru Cylchgrawn misol poblogaidd â chanddo bolisi anenwadol cryf oedd "Cymru". Roedd yn bwysig iawn wrth hyrwyddo cenedlgarwch diwylliannol yng Nghymru ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif . Ceid ynddo erthyglau yn ymwneud â llenyddiaeth a'r celfyddydau. Wrth ei ddigido, rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres: Cyf. 1 (1891) – Cyf. 17 (1899) a Chyf. 18 (1900)- Cyf. 72 (1927) 1891 - 1927
Efrydiau athronyddol Cyhoeddir Efrydiau Athronyddol i'r Adran Athronyddol Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru. Mae'r cyhoeddiad yn cynnwys erthyglau athronyddol, adolygiadau llyfrau, ac ysgrifau coffa. Mae'r holl gynnwys yn y Gymraeg. 1938 - 2006
Y Fflam - cylchgrawn Cymraeg. Cylchgrawn llenyddol Cymraeg ei iaith oedd Y Fflam yn ymddangos bob chwarter gan gynnwys barddoniaeth, storïau byrion, adolygiadau ar lyfrau a gwaith celf. Yn ogystal, mae’n cynnwys hysbysebion y cyhoeddwr. Bu ei olygyddion, J. Gwyn Griffiths, Davies Aberpennar, ac Euros Bowen, yn hyrwyddo gwaith awduron Cymraeg eu hiaith a ymlynai wrth Blaid Cymru a radicaliaeth, yn eu plith R S Thomas. Cyhoeddwyd rhwng 1946 a 1952 1946 - 1952
Flintshire Historical Society journal O 1911 hyd 1976, cyhoeddodd y Gymdeithas gyfres o Gyhoeddiadau blynyddol. Yn 1978 daeth i gael ei alw yn Gylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint 1978 -
Flintshire Historical Society publications O 1911 hyd 1976, cyhoeddodd y Gymdeithas gyfres o Gyhoeddiadau blynyddol, yn Saesneg, yn cynnwys trawsgrifiadau ac erthyglau yn ymwneud â’r sir, ynghyd ag adolygiadau ar lyfrau a nodiadau’r gymdeithas. Yn 1978 daeth i gael ei alw yn Gylchgrawn Cymdeithas Hanes Sir y Fflint. 1911 - 1976
Y ford gron (The round table) - papur Cymry'r byd. Roedd Y Ford Gron: papur Cymry'r byd yn gylchgrawn misol poblogaidd Cymraeg, yn cynnwys newyddion ac erthyglau ar deithio, ffasiwn, y celfyddydau a materion cyfoes. Roedd wedi ei ddarlunio, ac yn cynnwys llythyron, traethawdau golygyddol a hysbysebion. Cyhoeddwyd y cylchgrawn rhwng 1931 a 1935 1931 - 1935
Gower - journal of the Gower Society. Cylchgrawn Saesneg blynyddol yw Gower sy'n cynnwys erthyglau, ffotograffau a newyddion yn ymwneud ag archaeoleg, hanes, byd natur a thirlun yr ardal. Cyhoeddwyd gyntaf yn 1948 ac mae’n parhau i ymddangos. 1948 -
Gwent local history - the journal of Gwent Local History Council. Cylchgrawn hanes lleol yn yr iaith Saesneg yw Gwent Local History sy’n ymddangos ddwywaith y flwyddyn ac sy’n cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol, gyda chyfeirnodau, adolygiadau ar lyfrau, nodiadau a newyddion. Mae ei rifynnau wedi’u rhifo i ddilyn ymlaen o’i ragflaenydd, Presenting Monmouthshire, gan gychwyn ar rif. 41. 1976 -
Y gwyddonydd - cylchgrawn gwyddonol. Cylchgrawn Cymraeg oedd Y Gwyddonydd yn cynnwys erthyglau, adolygiadau ac eitemau newyddion ar bynciau gwyddonol. Cafodd ei gyhoeddi rhwng 1963 a 1996. -
Heddiw - cylchgrawn misol. Cylchgrawn poblogaidd misol yn yr iaith Gymraeg oedd Heddiw yn cynnwys traethodau, storïau byrion ac adolygiadau ar lyfrau; roedd hefyd yn cynnwys hysbysebion. Fe’i golygwyd gan Aneurin ap Talfarn a Dafydd Jenkins. Cyhoeddwyd rhwng 1937 a 1942 1937 - 1942
Journal of the Pembrokeshire Historical Society Olynydd y Pembrokeshire Historian oedd y Journal of the Pembrokeshire Historical Society a oedd yn gylchgrawn hanes lleol Saesneg a ymddangosai unwaith y flwyddyn gan gynnwys erthyglau academaidd a chyffredinol ar bynciau hanesyddol ac archeolegol. Cyhoeddwyd ef o 1985 ymlaen. 1985 -
Journal of the Welsh Bibliographical Society Mae Cylchgrawn y Gymdeithas Lyfryddol Gymreig yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar ysgrifenwyr Cymreig ac ymchwil lyfryddol a nodiadau’r gymdeithas yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cafodd ei gyhoeddi’n flynyddol o 1910 hyd 1984. 1910 - 1984
The Journal of Welsh Ecclesiastical History Cylchgrawn Saesneg blynyddol yn cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau yn ymwneud â Christionogaeth yng Nghymru oedd Cylchgrawn Hanes Eglwysig Cymru. Cyhoeddwyd o 1984 hyd 1992, pan ddaeth yn Gylchgrawn Hanes Crefyddol Cymru. 1984 - 1992
Journal of Welsh religious history Cylchgrawn Saesneg yn cynnwys erthyglau academaidd, adolygiadau a newyddion yn ymwneud â hanes Cristionogaeth yng Nghymru yw’r Journal of Welsh Religious History. Cyhoeddwyd dwy gyfres: y gyfres gyntaf, Cyfrolau 1 (1993) i 8 (2000); cyfres newydd Cyfrol (2001) i Cyfrol 4 (2004). 1993 - 2005
Llafur - the journal of the Society for the Study of Welsh Labour History. Cyhoeddir Llafur : cylchgrawn Cymdeithas Hanes Llafur Cymru mewn rhannau blynyddol (mae pedair rhan i bob cyfrol), sydd yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ac adolygiadau o lyfrau ar hanes llafur a phobl. Cynhwysa nodiadau cymdeithasol hefyd. -
Y Llenor - cylchgrawn chwarterol dan nawdd cymdeithasau Cymraeg y colegau cenedlaethol. Cylchgrawn chwarterol Cymraeg yn cynnwys traethodau, ffuglen, barddoniaeth ac adolygiadau oedd Y Llenor. Cyhoeddwyd o 1922 i 1955. -
Lleufer - cylchgrawn Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru. Cylchgrawn Cymraeg chwarterol oedd Lleufer ac roedd yn cynnwys erthyglau cyffredinol ac academaidd, adolygiadau llyfryddol, barddoniaeth a ffuglen. Mae’n cynnwys hysbysebion a nodiadau ar y gymdeithas. Cyhoeddid ef rhwng 1944 a 1979. 1944 - 1979
Y Llyfr yng Nghymru - Welsh book studies. Mae’r Llyfr yng Nghymru / Welsh Book Studies yn cyhoeddi erthyglau academaidd a beirniadol am gyhoeddiadau’r gorffennol a’r presennol yng Nghymru. Mae’n cynnwys deunydd Cymraeg a Saesneg (mae’r erthyglau Cymraeg yn cynnwys crynodebau Saesneg). 1998 - 2008
Minerva - transactions of the Royal Institution of South Wales. Dechreuwyd cyhoeddi Minerva yn 1993 fel cylchgrawn poblogaidd Saesneg a oedd yn cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol ac artistig yn ymwneud ag Abertawe a’r cyffiniau. 1993 - 2007
Montgomeryshire collections - relating to Montgomeryshire and its borders. Cyfnodolyn Saesneg, yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar archaeoleg a thestunau hanesyddol, adolygiadau o lyfrau a nodiadau cymdeithasol yw Collections Historical & Archaeological relating to Montgomeryshire, neu Montgomeryshire collections yn ddiweddar. Rhennir y cyhoeddiad yn dair cyfres ar gyfer digideiddio: Cyf 1. (1868)-Cyf. 31 (1900) (‘Collections Historical & Archaeological relating to Montgomeryshire’); Cyf. 32 (1902)-Cyf. 47 (1942) (‘Collections historical & archaeological relating to Montgomeryshire and its borders’); a Chyf. 48 (1943)-heddiw (‘Montgomeryshire collections : relating to Montgomeryshire and its borders’). 1944 -
Morgannwg - transactions of the Glamorgan Local History Society. Cyfnodolyn Saesneg, archaeolegol a hanesyddol ysgolheigaidd a gyhoeddir yn flynyddol yw Morgannwg yn cynnwys traethodau hanesyddol, adroddiadau archaeolegol ac adolygiadau o lyfrau. Mae’n cynnwys nodiadau cymdeithasol ac adroddiadau ar gyfarfodydd. 1957 -
National Library of Wales journal Mae Cylchgrawn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gyfnodolyn blynyddol sy'n cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar destunau hanesyddol sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell. Mae’n cynnwys erthyglau Cymraeg a Saesneg. Pan gychwynwyd cyhoeddi'r cyfnodolyn, cyhoeddwyd dau ran yn flynyddol, i greu un cyfrol pedair rhan bob dwy flynedd; cyhoeddwyd un yn unig bob blwyddyn ers 2004. Cyhoeddwyd rhwng 1939 a 2008. 1939 - 2007
Nature in Wales - the quarterly journal of the West Wales Field Society. Cylchgrawn gwyddonol chwarterol yw Nature in Wales, yn Saesneg yn bennaf ond gyda rhywfaint o’r cynnwys yn yr iaith Gymraeg. Mae’n cynnwys erthyglau academaidd a chyffredinol, ac adolygiadau ar lyfrau. O 1955 hyd at 1981 fe’i cyhoeddwyd gan West Wales Field Society; cychwynnwyd ar gyfres newydd pan gymerodd Amgueddfa Cymru drosodd yn 1982. 1955 -
The Pembrokeshire historian - journal of the Pembrokeshire Local History Society. Cylchgrawn hanes lleol Saesneg oedd y Pembrokeshire Historian a ymddangosai unwaith y flwyddyn, Roedd yn cynnwys erthyglau academaidd a chyffredinol ar bynciau hanesyddol ac archeolegol. Yn 1985 cafodd ei ailenwi yn Journal of the Pembrokeshire Historical Society. Cyhoeddwyd rhwng 1959 a 1981 1959 - 1981
Publications of the South Wales Record Society O blith cyhoeddiadau South Wales Record Society y mae rhifynnau cyfrol sengl o ffynonellau hanesyddol pwysig sy’n ymwneud â De Cymru ac yn cynnwys testun rhagarweiniol, mynegeion a darluniau eglurhaol. 1982 -
Radnorshire Society transactions Mae Trafodion Cymdeithas Sir Faesyfed yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar bynciau hanes lleol, adolygiadau o lyfrau a nodiadau’r gymdeithas. Cafodd ei gyhoeddi'n gyntaf yn 1931 ac mae'n parhau. 1931 -
Reports and transactions (Cardiff Naturalists' Society), 1900-1981 Cyhoeddwyd ‘Reports and transactions (Cardiff Naturalists' Society)’ yn flynyddol, yn cynnwys erthyglau ysgolheigaidd ar geoleg, archaeoleg a hanes naturiol ynghŷd ag adolygiadau ar lyfrau a nodiadau cymdeithasol. Fe'i cyhoeddid rhwng 1870 and 1986. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer y gwaith digido: Cyf. 1 (1867) – Cyf. 31 (1898-1899) a Chyf. 32 (1899-1900) -Cyf. 100 (1986). 1870 - 1981
Tir Newydd Cylchgrawn chwarterol Cymraeg oedd Tir Newydd yn cynnwys traethodau diwylliannol, adolygiadau ar lyfrau, storïau byrion, barddoniaeth a sylwebaeth wleidyddol. Mae hefyd yn cynnwys hysbysebion y cyhoeddwr. Cyhoeddwyd rhwng 1935 a 1939 1935 - 1939
Y Traethodydd Cyfnodolyn poblogaidd chwarterol yw Y Traethodydd, sy'n cyffwrdd ar ystod eang o destunau gan gynnwys crefydd, diwinyddiaeth, athroniaeth a gwyddoniaeth. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer digido: Cyf. 1 (1845) – Cyf. 54 (1899) a Cyf. 55 (1900)- heddiw. 1845 -
Transactions and archaeological record, Cardiganshire Antiquarian Society Cyhoeddwyd y Trafodion a’r cofnodion archaeolegol o 1911 hyd at 1938; roedd yn gylchgrawn academaidd Saesneg ei iaith yn cynnwys erthyglau ar bynciau hanesyddol ac archaeolegol. 1911 - 1938
Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion Cyhoeddwyd Trafodion Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion yn flynyddol o 1893 (Cyf. I), ac mae'n cynnwys traethaodau hanesyddol a llenyddol ac adolygiadau. Mae’r cyhoeddiad hefyd yn cynnwys nodiadau'r gymdeithas. Rhannwyd y cyhoeddiad yn ddwy gyfres ar gyfer digido: Cyf. 1 (1892-1893) – Cyf. 8 (1899-1900) a Chyf. 9 (1900-1901)-heddiw. 1893 -
Wales Cyfnodolyn llenyddol Saesneg oedd Wales yn cynnwys ffuglen, barddoniaeth, adolygiadau ac erthyglau. Roedd hefyd yn cynnwys hysbysebion ac erthyglau golygyddol. Dechreuodd yn gyhoeddiad chwarterol (Rhif 1. (Haf 1937)-Rhif 11 (Gaeaf 1939-1940), daeth yn bapur llydan yn ystod y rhyfel (Rhif 1 (1941), yna symudwyd i gyhoeddi bob chwe mis (1943-1949). Yn 1958 ail ddechreuwyd ei gyhoeddi yn fisol (Rhif 32) ac fe’i ddiweddwyd yn Ionawr 1960 (Rhif 47). Fe'i cyhoeddwyd rhwng 1937 and 1960 1937 - 1960
Welsh History Review - Cylchgrawn Hanes Cymru. Cyhoeddir Cylchgrawn Hanes Cymru / Welsh History Review mewn pedair rhan i bob cyfrol, un gyfrol bob dwy flynedd. Mae mwyafrif y deunydd yn Saesneg ond mae rhywfaint ohono yn y Gymraeg. Mae’n cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau ar lyfrau. Dechreuodd gyhoeddi yn 1960 ac mae’n parhau o hyd; o Gyfrol 21 (2002) ymlaen, mae wedi’i gyhoeddi’n electronig gan Ingenta, yn ogystal â’r fersiwn papur. Nid ydynt ar gael ar Cylchgronau Cymru. 1960 -
Welsh music history Cylchgrawn dwyieithog a gyhoeddir bob dwy flynedd sy’n cynnwys erthyglau academaidd ac adolygiadau cysylltiedig â cherddoriaeth Cymreig ac â cherddoriaeth yng Nghymru yw Hanes Cerddoriaeth Cymru. Ymddangosodd gyntaf yn 1996 ac mae’n parhau, ond rhifyn 2002 yw’r rhifyn diweddaraf a gynhwysir yma. 1996 -
Welsh outlook - a monthly journal of national social progress. Cylchgrawn poblogaidd Saesneg oedd Welsh outlook: a monthly journal of national social progress , yn cynnwys newyddion ac arsylwadau ac erthyglau ar wleidyddiaeth, y celfyddydau ac addysg, roedd yna adolygiadau o lyfrau a llythyron, ynghŷd ag ychydig farddoniaeth Gymraeg. Cyhoeddwyd rhwng 1915 a 1933. 1915 - 1933